През дългите години развитие в професията си сме се постарали с нашето партньорство да намалим до минимум вашите отговорности и задачи, свързани със счетоводно-административните ангажименти, които имате като собственик на фирма. Предоставяйки ви счетоводни услуги с договор за абонаментно обслужване ви гарантираме спокойствие, поемайки цялата отговорност във връзка със счетоводната дейност, следенето за крайни срокове, промени в законодателството и всички останали "подводни камъни". Вашите ангажименти в общия случай се изчерпват с предоставянето на първичните документи в офиса ни, което ви освобождава огромен времеви ресурс за развитие на бизнеса ви и максимизиране на приходите.

Пълно счетоводно и данъчно обслужване

– Текущо счетоводно обработване на документите в съответствие с Националното счетоводно законодателство или Международни счетоводни стандарти (МСС)
– Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с счетоводното и данъчно законодателство.
– Изготвяне и подаване на справка- декларация по ЗДДС и предаване в НАП
– Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции
– Изготвяне на справки по всяко време за нуждите на банки, НАП, НОИ, НСИ и др.
– Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
– Проверка и следене за дължими данъци и такси
– Изчисляване на текущия финансов резултат
– Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните финансови отчети
– Изготвя срочно всички необходими данъчни декларации в съответствие с актуалната данъчна регистрация на клиента по данъчните закони (ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ)
– Взимане на документацията от офиса на клиента!
– Данъчни и счетоводни консултации
– Регистрация по ЗДДС
– Следене за изтичащи срокове за подаване на декларации, справки и плащания
– Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране.
– Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.
– Изготвяне на платежни нареждания за погасяване на задължения към НАП.

Данъчното законодателство е най-динамично в страната ни и без значение от правната форма, размера и бранша на бизнеса ви данъчния ефект сериозно засяга всяко ваше решение. Ролята на нашите специалисти е своевременно да ви предоставят данъчно ефективни решения по специфичните за дейността ви въпроси, точно и професионално да ви представят перспективите и последиците и заедно да отстраним данъчните рискове. Освен че ще ви помогнем да покриете всички данъчно-административни законови изисквания, данъчните ни специалисти ще ви предоставят ефективни и съобразени със законодателството решения за отпимизация на дължимите към държавната хазна данъци.

 

Отчитане трудови и осигурителни отношения

– Оформяне на изискуемите документи за назначаване и освобождаване на служители;
– Подаване на уведомлени до НАП;
– Оформяне на трудови книжки;
– Обработка на работни заплати, начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки;
– Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на болнични и отпуски;
– Отчитане осигурителните отношения – месечно изчисляване на различните видове осигуровки в съответствие с осигурителното законодателство и предоставените договори на персонала, както и изготвяне на платежни нареждания за превеждане на осигуровките по предварително посочена от клиента банка и сметка;
– Подаване пред НАП информация за осигурените лица;
– Подаване на болнични;
– Предоставяне на служебни бележки, справки и удостоверения за доходи;

Ние ще се погрижим за безупречното отчитане на трудово-осигурителните отношения на персонала с дружеството ви, консултирайки ви за данъчно-осигурителния ефект и дължимите вноски към бюджета още преди самото назначаване, с което ще предодвратим нежелани санкции и ще минимизираме фирмените ви разходи. След като вземем заедно решение за най-подходящата форма на назначаване, ние ще се заемем с оформяне на документацията за трудовото досие за да покрием напълно законовите изисквания, с уведомяване на националната агенция за приходите и оформяне на трудовата или осигурителна книжка. След изтичане на месечния период декларираме дължимите данъци и осигуровки пред НАП, предоставяме попълнена платежна ведомост, фишове и разбивки на работните заплати за всеки служител или работник, както и попълнени платежни документи за погасяване на данъчно-осигурителните задължения на предприятието.

 

Представителство пред Агенцията по приходите

Партньорството ни не се изчерпва единствено с предоставянето на счетоводни услуги – наше задължение е също така и да представляваме клиентите си пред НАП по повод техни задължения за подаване на декларации, справки, жалби и др. подобни, като ги подава от тяхно име, както и получаване от тяхно име на актове, съобщения, известия и др. В услугата се включва и осигуряване място и контакт от фирмата за извършване проверки и ревизии от НАП. Ние ще ви защитаваме така както бихме защитавали нас.