Данъчно събитие при онлайн търговията

7 януари 2020, Коментари 0

tax anodit Основната икономическа дейност на “Хикс” ЕООД е продажба на стоки чрез електронен магазин на българския пазар. Поръчаната стока се изпраща до клиента чрез куриерска фирма, с която дружеството има сключен договор за извършване на пощенски парични преводи и съответно Хикс ЕООД не отчита продажбите чрез касов апарат. Клиента заплаща стойността на поръчаната стока на куриера, който от своя страна я превежда по посочената в договора банкова сметка на Хикс ЕООД. Между моментът на фактическото прехвърляне на правото на собственост върху стоката и получаването на паричното плащане по банковата сметка на дружеството от куриерската фирма има разлика от няколко дни, като често това време включва два различни периода.

Кога възнква данъчното събитие за Хикс ЕООД според закона за данък добавена стойност – в деня на продажбата на стоката или в деня на получване на сумата?

Данъчното събитие и моментът на възникването му са разгледани в глава втора от ЗДДС и по-специално в член 25.

„Данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16.“

Общото правило според чл. 25 е, че моментът на данъчното събитие е денят, в който е прехвърлена собствеността върху стоката. Ако се насочим обаче към изключенията, ще намерим ясен отговор на конкретния въпрос в ал. 3, т. 4, където недвусмислено е указан моментът на данъчното събитие в случаите на електронна търговия и това е:

„датата, на която доставчикът получи плащането – при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път;“

Този специален ред се прилага при всички ситуации на търговия от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите, без значение какви комуникационни средства са използвани за сключването на договор за продажба от разстояние.

Важно е да отбележим, че тази разпоредба определя единствено периода за начисляване на данък добавена стойност при продажбите от разстояние и не касае ЗКПО и счетоводните стандарти.

Редно е ако клиентът например е придобил стоката на 30ти декември 2019г., а сме получили плащането на 2ри януари 2020г., да отчетем прихода за отчетната 2019та година, да отразим намлението в отчетната стойност на стоките във финасовия отчет за 2019г. и да заплатим корпоративния данък до 31.03.2020г. без значение, че ще начислим ДДС на продажбите в периода януари 2020г.

 

Изготвил Виктор Кирилов

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*