Независим финансов одит на годишни и междинни финансови отчети на фирми от регистриран одитор

Услугата се извършва при клиента при спазване на процедурите препоръчани от Международните одиторски стандарти, което е гаранция за изразяване на компетентно и безпристрастно мнение на независимия одитор в доклада по финансовите отчети, изразяващо разумна степен на сигурност.

Преглед на финансови отчети и договорени одиторски процедури

Услугата се извършва при клиента при спазване на процедурите препоръчани от Международните одиторски стандарти, което е гаранция за изразяване на компетентно и безпристрастно мнение на независимия одитор в доклада по преглед на финансовите отчети с ограничена степен на сигурност.

Вътрешен одит

Вътрешният одит се прави с цел да помага на организацията за постигне целите си чрез оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.


Доклад на регистрирания одитор за прозрачност

Диплом за придобита правоспособност на регистрираният одитор Пламен Кирилов Ангелов № 316 от 1995 г.

Одиторска фирма Ангелов Одитинг ООД, чрез която основно упражнявам одиторската си дейност е учредена с фирмено дело N 261 от 1997г. на Монтанския окръжен съд. Същата има за предмет на дейност освен независим финансов одит на финонсови отчети и счетоводни и данъчни услуги и консултации, анализи и експертизи, както и други консултантски услуги в областта на административното обслужване на корпоративния бизнес.

Тя е наследник и приемник на моите и на екипа ми добри традиции в областта на Одитинга и консултинга вече над дванадесет години . Аз съм мажоритарен собственик на капитала на дружеството и съм член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от основаването му до настоящето.

Като регистриран одитор имам миноритарно участие в СОП „ВСИ-КО Одит” ООД гр. Благоевград. Участието ми в това дружество не е свързано със специални юридически и структурни договорености. Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от управител, на когото са подчинени двама директори които оглавяват двете формирани засега направления във фирмата:

  • – одит и консултиране
  • – данъчно и счетоводно обслужване

Системата за вътрешен контрол на качеството в одиторското предприятие се състои от седем раздела, като включва следното:

Лидерски отговорности за качеството в рамките на фирмата – в раздела се описва отговорностите на фирмата за насърчаване на вътрешна култура, ориентирана към контрол върху качеството.

Приложими етични изисквания – тук се предоставят насоки относно фундаменталните принципи, определящи професионалната етика.

Приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти и специфични ангажименти – предоставят се насоки за изграждане на подходяща политика и процедури за приемане и продължаване на взаимоотношенията.

Човешки ресурси и кадри – предоставя насоки относно свързаните с човешките ресурси компоненти на ефективната политика и процедури за контрол върху качеството.

Изпълнение на ангажиментите – предоставя насоки относно елементите, участващи при изпълнение на ангажимента, открояващи ролята на съдружника, отговорен за ангажимента, на планирането, надзора и прегледа, консултирането, разрешаването на случаи на различия в мнението и осъществяване на прегледи за контрол върху качеството на ангажимента.

Текущо наблюдение на ангажиментите – предоставя насоки относно текущото наблюдение на политиката и процедурите на фирмата, свързани със системата за контрол върху качеството, включително програмата на фирмата за текущо наблюдение, процедурите за проверки, доклада на лицето, отговорно за наблюдението, разглеждане и отстраняване на несъответствията и реагиране на оплакванията и обвинителните твърдения.

Документация – предоставя насоки относно изискванията на фирмата по отношение на документацията, както на равнище ангажимент (включително преглед за контрол върху качеството на ангажимента), така и за фирмената система за контрол върху качеството.

Последната извършена проверка на одиторската ми практика от комисията за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори и КПНРО е от края 2009 година.

 

Получете персонална оферта днес.

Свържете се с нас
Доклад за прозрачност: 10.03.2015 г. | 10.03.2014 г. | 11.03.2016 г.