Данъчно третиране на дистанционни продажби

19 ноември 2019, Коментари 7

rp_1433746560-1-min-300x300.jpgЗа да отговорим как се третират дистанционните продажби според закона първо е нужно да отговорим на въпроса какво е дистанционна продажба.

Дистанционна продажба имаме тогава, когато ДЗЛ (данъчно задължено лице) от една държава членка доставя стоки на клиент, който се намира в друга държава членка и към датата, в която е възникнало данъчното събитие, не е регистриран по закона за ДДС. Най-често такива клиенти са физическите лица (крайните потребители).

Изключение от правилото за дистанционни продажби са определени стоки, за които е без значение дали са спазени условията относно транспорта, доставчика и получателя и при тях не се прилага режима за облагане на дистанционните продажби. Като тези стоки са:

– Нови превозни средства.

 – Стоки, които биват монтирани и/или инсталирани за сметка на доставчика.

 – Стоки, които имат специален ред за облагане на маржа на цената им.

 

За да имаме дистанционна продажба трябва да имаме налице следните обстоятелства:

Стоките трябва да бъдат изпратени или транспортирани за сметка на доставчика от територията на една държава членка до територията на друга. Ако стоките са внесени от трета страна и отиват в страната, в която се изпращат се счита, че те са изпратени от държавата членка, която е направила вноса.

Ако имаме дистанционна продажба на стоки между държавите А и В, обаче стоката е внос от трета страна C, когато стоката влезе в ЕС на територията на друга страна D. Тогава приемаме,че транспортът е започнал от държава D и от този момент вече продажбата ще изпълнява изискванията за дистанционна продажба.

 

След като вече имаме представа какво представляват дистанционните продажби, можем и да отговорим как се облагат те.

Според разпоредбата на ЗДДС, ако една фирма е със седалище в България и извършва доставки на данъчно незадължени лица например във Франция, то мястото на изпълнение на тези доставки ще е в България, докато не настъпи момента, в който ще трябва да се регистрира за целите на ДДС във Франция. Този момент се определя от така наречения праг за регистрация при условията на дистанционни продажби. Всяка държава членка сама определя този праг, до достигането на който „облекчава“ дистанционните продажби и Франция е избрала това да е сумата от 100 000 евро.

Самият режим на облагане на дистанционните продажби е изключение от общия принцип на облагане като предвижда облагане в държавата членка на произхода. Той се прилага, когато има много нерегистрирани по ДДС купувачи от различни страни членки и самите продажби са с малък обем. Така за да се избегне неудобството да се регистрират във всяка държава е създаден този праг на дистанционни продажби и преди достигането му не възниква задължение за регистрация във всяка една от тези държави. Всяка държава сама определя своя праг като този на България е 70 000 лв.

Мястото на изпълнение на доставки на стоки при условията на дистанционна продажба е на територията на България, когато са налице следните условия:

 • Доставчикът е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
 • Извършените доставки в условията на дистанционна продажба на територията на страната надвишават 70 000 лв.

 

И накрая да дадем пример за определяне на мястото на изпълнение  при дистанционна продажба.

Ако доставчик от Франция извършва продажби на лица, които са нерегистрирани по ДДС от България, то мястото на изпълнение ще бъде във Франция, докато се достигне определения праг за България от 70 000 лв.   В момента, в който се надхвърли този праг, за фирмата доставчик от Франция ще възникне задължение за регистрация за целите на ДДС в България, като важното е, че тя трябва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС до 7 дни след възникването на доставката, чрез която се надхвърля този праг.

 

 

 

 

 

7 responses on “Данъчно третиране на дистанционни продажби

 1. Костов казва:

  Здравейте,
  Имам следния въпрос свързан със ЗДДС. Аз съм лице упражняващо свободна професия.
  Имам намерение да продавам продукт под формата на Excel файл на физически и юридически лица,
  както в ЕС, така и извън ЕС. Продажбата и доставката на файла ще се извършва по електронната поща.
  Трябва ли в този случай да се регистрирам по закона за ДДС ?

  • Админ казва:

   Здравейте, тъй като обстановката е представена непълно, ще приемем, че предоставяте на клиентите Ви услуга. Съгласно чл. 97а, ал.2 от ЗДДС имате задължение да се регистрирате по закона преди да извършите първата услуга към “юридическо лице”, установено на територията на ЕС.

   Поздрави,
   Виктор Кирилов

 2. Добрева казва:

  Здравейте, имам въпрос относно ЗДДС. Юридичвско лице съм и продавам на физически лица стоки , както в ЕС така и извън него. Продажбата се извършва чрез Etsy. Трябва ли да се регистрирам по ДДС?

  • Админ казва:

   Здравейте,
   за да дадем изчерпателен отговор е необходимо да ни предоставите пълната фактическа обстановка, но изхождайки от факта, че Etsy най-вероятно оперира чрез ирландското си дружество, смятам че имате задължение за регистрация по ЗДДС.

 3. Митко казва:

  Здравейте,
  Регистрирани сме по ДДС и извършваме продажби в ЕС, към клиенти, които също са регистрирани по ДДС в съответната страна, но доставяме до техни крайни клиенти, които в някои случаи не са регистрирани по ДДС.
  Съгласно предвидените промени в ЗДДС от 1ви Юли, трябва ли да начисляваме ДДС със ставка на държавата където доставяме, ако крайното лице (получателя) е нерегистрирано по ДДС, при положение, че купувача в нашите фактури е с ДДС регистрация?

  • Админ казва:

   Здравейте, за максимално точен отговор ще ми е необходима пълната информация, но принципното ми мнение е следното:

   Първо трябва да си изясним дали сделката между нас и нашия клиент (ДЗЛ, на което фактурираме стоката) представлява въреобщностна дистанционна продажба. Чл. 14 от ЗДДС дава ясно определение за въреобщностна дистанционна продажба на стоки:
   “Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) (1) Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
   1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;
   2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
   3. стоките са произведени на територията на Европейския съюз или са допуснати за свободно обращение с изключение на:…”

   В конкретния казус точка 2 не е изпълнена и смятам, че не можем да определим доставката като вътреобщ. дист. дост. на стоки.

   По-скоро преценете дали доставката Ви е ВОД – “Чл. 7. (1) (Доп. – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика.”

   Също така направете преценка и за това дали някои от сделките попадат в определението за тристранна операция – “Чл. 15. Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
   1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
   2. стоките се транспортират директно от А до В;
   3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
   4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.”

   Поздрави,
   Виктор Кирилов

 4. Лал казва:

  Здравейте,
  Въпросът ми е като физичесто лице, поръчало стоки чрез Интернет (дистанционно от сайт за продажби) от трета страна (вещи за лична употреба) каква ставка на ДДС дължа при условие, че стоките са употребявани? Ако в този случай се прилага специален режим на облагане какъв документ трябва да ми предостави търговец (юридическо лице от трета страна)?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*