Данък МПС - актуални изменения в сила от 2019 година

8 август 2019, Коментари 0

единна сметкаКазус (тема): Обекти, субекти, деклариране, данъчна основа и срокове за начисляване и плащане на данък върху моторните превозни средства.

Резюме:

В коментара си по темата авторът Пламен Ангелов – регистриран одитор изяснява промените в нормативната уредба във връзка с декларирането, изчисляването и плащането на данък МПС от техните собственици във връзка с последните изменения по нормативната база в сила от 01.01.2019г.

За МПС, като част от по-голямата група на пътните превозни средства се отнасят следните текстове и размери на данъци формулирани в чл.55 от ЗМДТ :

1. За най-масовата група леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. (последните са нов таргет на МФ за автомобили с наличие на сертификат N 1, които по регистрация са товарни, а по функционалност предимно  леки) годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се  определя  по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер  на данъка  върху превозните средства за леки и товарни автомобили  с  технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент

ЕК е екологичен компонент

  • имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от  мощността на двигателя,  коригирана  с коефициент в зависимост от годината на  производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен  общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

А)Мощност на двигателя в киловати

  1. до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;
  2. над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
  3. над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
  4. над 110 kW до 150 kW включително от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.
  5. над 110 kW до 245 kW включително от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW.
  6. над 245 kW от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW.

 

Б) Кгп е коригиращ коефициент за  годината на производство  на автомобила следните  размери:

Брой на годините от годинатаКоефициент
на производство, включително
годината на производство
Над 20 години

Над 15 до 20 години включително

1,1

1

Над 10 до 15 години включително

Над 5 до 10 години включително

1,3

1,5

До 5 години включително2,3

 

  • екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

 

Екологична категорияКоефициент
1.Без екологична категория, и с такава “Евро 1” и “Евро 2”

2. “Евро 3”

3. “Евро 4”

 1,1 до 1,4

 

1        до  1,1

 

0,8 до 1,0

4. “Евро 5” 0,6 до 0,8
5. “Евро 6” и “ЕЕV” 0,4 до 0,6

 

Законодателят е определил, че когато в регистъра  на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория. Такава информация обаче се съдържа в талоните на автомобилите  от около десетина години така, че информацията може да е в полза на данъкоплатците.

Запознатите с изчисляването на данъка до 2018г. включително ще забележат, че във формулата се е появил нов компонент, който е усложнил изчисленията за определяне на данък ПС този нов компонент е номиниран, като екологичен и е включен по изричното настояване на общините във връзка с мероприятията им за намаляване замърсеността в градската среда от финни прахови частици. Освен този нов компонент от 2019г.ще се забележи и включването на нови интервали в таблиците за мощност на двигателя и коригиращия коефициент за годината на производство и променените им стойности, като най-открояваща е тази за новите автомобили до 5 години, където коригиращия коефициент за годината на производство е намалял от 2,8 на 2,3.

За илюстрация на сложната формула ще приведем примери с изчисления на данък ПС за леки и товарни  автомобили  с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

Пример 1: Изчисляване данъка на автомобил за 2019г., произведен през 2009г. с мощност 90 кВт, като община „Х” е определила данък от 1,80 лв./кВт(виж интервала по т.4 над 74 кВт до 110 кВт.), както и екологичен коефициент за „Евро3”, какъвто е сертификата на автомобила от 1,05 (виж интервал 2 от таблицата за екологичната категория). Конкретния размер на данъка за този автомобил в посочената община ще се изчисли по формулата от закона :

ГДПС = ИмК x ЕК

 

= (90 х 1,80) х 1,3 х 1,05 или 162 х 1,3 х 1,05 = 221,13 лева за цялата 2019 г

Пример 2: …….

За да се запознаете с пълният текст на коментара, може да се обърнете, към държателят на правата по него фирма „РС Издателство и Бизнес Консултации” или на техният сайт: http://www.portalschetovodstvo.bg/avtor/plamen-angelov-83.htm. При необходимост от допълнителни въпроси или изясняващи коментари може да се обърнете към автора на ел.поща office@anodit.com или facebook – Счетоводна къща Ангелов Одитинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*