Осчетоводяване на получена международна транспортна услуга

10 октомври 2018, Коментари 0

1433746560-1-min

Казус:

“Х” ООД е българска фирма с регистрация по ЗДДС, която е осъществила внос на стоки от Русия. Стоката е транспортирана от Русия до България за сметка на „Х“ ООД от украински спедитор, като за международната транспортна услуга спедиторът е издал фактура на българското дружество. „Х“ ООД заплаща ДДС по митническа декларация, в данъчната основа на която е включена и стойността на транспортната услуга.

 

  1. Трябва ли българската фирма да състави протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС, при положение, че стойността на транспортната услуга е включена в митническата основа?

 

  1. В случай, че трябва да се издаде протокол, каква би била данъчната ставка и кои клетки на СД се попълват?

 

Становище:

1. Мястото на изпълнение при извършване на транспортна услуга с получател – данъчно задължено лице, се определя съгл. чл.22, (3) от закона за ДДС, който ни препраща към добре познатия чл.21, (2) – накратко гласящ, че мястото на изпълнение на транспортната услуга в случая е там където получателят е установил своята икономическа дейност. В конкретния случай мястото на изпълнение на транспортната услуга от Русия до България е на територията на България.

Член 82, ал.2, т.3 ясно указва, че при доставена облагаема услуга с място на изпълнение в България от установено извън страната  данъчно задължено лице, данъка трябва да бъде начислен от българския получател на услугата. Чл. 36а ни разяснява, че транспортната услуга, свързана с внос на стоки е облагаема с нулева ставка, въпреки че е включена в данъчната основа по чл. 55 и е начислен 20% ДДС на митница.

Съгласно чл. 117 от закона, българската фирма в качеството си на получател на транспортната услуга е задължена да състави протокол, с който да начисли данък добавена стойност.

 

2. В глава трета от ЗДДС можем да се запознаем с правилата при „международен транспорт на стоки„. В чл. 30, (1), т. 2 установяваме размера на приложимата в случая данъчна ставка, а именно нула процента. Горепосочения член гласи, че облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва от територията на трета страна до място на територията на страната.

Правилника за прилагане на ЗДДС допълнително ни напътства, че протокол по чл.117 от ЗДДС се издава и в случаите, когато трябва да се приложи нулева ставка – (чл.81, ал.6).

Издаденият протокол се отразява в дневника за продажби в месеца на издаването му, като данъчната основа се вписва в колона четиринадесет, а начисления данък в размер на нула лева – в колона петнадесет. Протоколът се включва и в дневника за покупки в познатия дванадесетмесечен срок. Данъчната основа се отразява в колона девет.

 

След всичко това препускане през закони, правилници и алинеи можем да заключим, че в конкретния казус фирма „Х“ е данъчно задължено лице – получател на международна транспортна услуга от чуждестранно данъчно задължено лице, започнала от Русия и приключила в България, за която фирмата има задължение да начисли ДДС с нулева ставка чрез издаване на протокол по чл. 117.

 

Автор: Виктор Кирилов

Рубрика: “Попитай специалистите на счетоводна къща Ангелов Одитинг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*