Облагане с патентен данък по ЗМДТ

27 август 2018, Коментари 0

rp_1443519021-min-1-300x300.jpgТема: Обекти, субекти на облагане с патентен данък по ЗМДТ. Деклариране изчисляване и срокове за внасяне на данъка. Спорни ситуации, които могат да възникнат по прилагането на законовите текстове по патентния данък. Налагани санкции при неизпълнение на задължения по повод патентния данък.

Резюме:

В коментара си по темата авторът Пламен Ангелов-регистриран одитор изяснява промените в нормативната уредба във връзка със  задължението на предприятията да декларират и внасят патентен данък.

Обектите на данъчно облагане с патентен данък са определени в чл.61“з“ от ЗМДТ и това са т.н. „патентни дейности“ (ПД), които са подробно изброени в Приложение№4, към закона, в което приложение освен обектите, като видове дейности и занятия са посочени и числови интервали за размера на данъка в лева за съответната дейност в годишен разрез, като точният размер на данъка за всяка ПД се определя от съответната наредба приета от Общинския съвет на всяка община в Република България. В актуалното приложение към закона са определени 40 на брой ПД, като всяка от тях се явява като отделен обект за облагане с местен данък за ПД.

Субектите за облагане са определени в гореспоменатия законов текст и това са всяко физическо лице, включително и такова, което е организирало бизнеса си под формата на едноличен търговец и разбира се извършва една или повече патентни дейности от приложение№4. Върху така изброените субекти от закона ФЛ и/или ЕТ има обаче две ограничителни условия:

Първото-оборотът на лицето да не превишава 50 000 лв. за предходната година – това условие би могло да породи спорове с общинската администрация, тъй като в закона  определението за използвания термин „оборот“ сравнение с другите основни данъчни закони и особено този на ЗДДС, където се ползва „облагаем оборот“ между двете няма обаче тъждественост, тъй като най-малка последното включва и получените аванси по облагаемите доставки. По тази причина по-скоро според мен трябва да се търси идентичност на понятието „оборот“ в ЗМДТ с това на „нетни приходи от продажби“, което е формулирано, като суми от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност (когато такъв се начислява) и други данъци, пряко свързани с приходите. Това определение е легализирано в §1 т.49 от ДР на ЗКПО във връзка с §1 т.11 от ДР на ЗСч. Тук обръщаме внимание също така на израза „предходна година“ , което често в практиката се бърка с 12 последователни месеца, предходна година е тази, която към момента на определяне на обстоятелства по закона е вече изтекла и включва периода от 1 януари до 31 декември включително.

 

Казус 1: ФЛ „А“ има оборот от 1 януари Х-1г. до 31 март Х г. 60 000 лв., както следва: наеми (по 4 000лв.месечно) от 1.01. Х-1 г. до 31.12.Х-1г. 48 000лв. и от 1.01.Хг. до31.03.Хг. 12 000лв. От 01.04.Хг. единия от наемателите прекратява договора и „А“ решава да ползва помещението, като извършва часовникарски услуги за целта подава декларация по чл.61 „н“ от ЗМДТ в общината. Въпросът е ще има ли право да извършва ПД лицето „А“ от 01.04.Хг.?

Отговор: Да ще има право да упражнява избраната ПД през Х г. тъй, като оборотът му за Х-1 г. е 48 000 лв., натрупаният оборот от наеми за 1.01.Хг. до 31.03.Хг. от 12 000 лв. не е от значение поради това, че той е от текущата година.

Второто-условие е лицето….

…………………………………………………………………………………………..

За да се запознаете с пълният текст на коментара всички тълкувания на спорни текстове и казуси, може да се обърнете, към държателят на правата по него фирма „РС Издателство и Бизнес Консултации” или на техният сайт : http://www.portalschetovodstvo.bg/avtor/plamen-angelov-83.htm. При необходимост от допълнителни въпроси или изясняващи коментари може да се обърнете към автора на ел.поща : angelovoditing@gmail.com или facebook – Счетоводна къща Ангелов Oдитинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*