Облагане с туристически данък по ЗМДТ

14 май 2018, Коментари 0

rp_1440738299.png-1-300x300.jpeg

Резюме:

В коментара си по темата авторът Пламен Ангелов – регистриран одитор изяснява промените в нормативната уредба във връзка със  задължението на хотелиери и собственици на места за настаняване и подслон за внасяне на туристически данък.

Със свое Решение № 5 от 5 април 2012 г. по конституционно дело № 13 от 2011 г. Обн., ДВ. бр.30 от 17 Април 2012 г. Конституционния съд на Република България се  произнесе по искането. В мотивите си Конституционния съд прие, че се установява, че в правната регламентация на туристическия данък (чл. 61р, чл. 61с и чл. 61т ЗМДТ) са използвани елементи, присъщи както на имуществените, така и на подоходните данъци. Този законодателен подход според Конституционния съд противоречи на чл. 60, ал. 1 КРБ, съгласно който понятията “доходи и имущество” изискват разграничаване между подоходните и имуществените данъци и недопускане на елементи, присъщи на едната категория данъци, в другата. С оглед на това с решението си Конституционния съд обявява за противоконституционни ал. 4 и ал. 5 на чл. 61с от ЗМДТ.

Все пак решението на Конституционния съд има действие занапред т.е. от април 2012г., но за всички останали случаи през време на действие на тези текстове т.е. от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. тази несправедливост бе реализирана. За да илюстрираме разликата, която би се получила в платения данък ще развием един числов пример:

Казус 1: В семен хотел 3 звезди собственост на фирма „Х“ в община „У“, която е определила за тази категория ставка от 1,40 лева/нощувка извършва дейност по настаняване през 2011г. Капацитета на семейния хотел е 10 стаи с по 2 легла всяка. Броя на нощувките по месеци е както следва:

Месец януари 30
Месец февруари45
Месец март55
Месец април104
Месец май250
Месец юни206
Месец юли290
Месец август340
Месец септември211
Месец октомври105
Месец ноември102
Месед декември49
ОБЩО ЗА 2011 година :1 787 бр.

Въпросът е какъв ще бъде ТД през 2011г.?

Отговор: Според отменената формула размерът на годишния данък ще бъде коригиран по следния начин и изчислена разликата за довнасяне

= ( 1,40 х 20 х 360 х 30/100) – 2 501,80 лв.*

= 3 024,00 – 2 501,80 = 522,20 лв.

От примера се вижда, че разликата, която трябва да се довнесе за 2011г. по отменения текст на ал.4 и 5 от чл.61 с е 522,20 лева, която разлика идва от незаетия до минимално обявената за внасяне на ТД заетост от 30% в годишен разрез от действащия тогава текст на закона и неговата деиствителна заетост от около 25%.

*сума на платения авансово данък за всеки месец през годината на база реални нощувки (1 787 бр. х 1,40 лева)

…………………………………………………………………………………………..

За да се запознаете с пълният текст на коментара всички тълкувания на спорни текстове и казуси, може да се обърнете, към държателят на правата по него фирма „РС Издателство и Бизнес Консултации” или на техният сайт : http://www.portalschetovodstvo.bg/avtor/plamen-angelov-83.htm. При необходимост от допълнителни въпроси или изясняващи коментари може да се обърнете към автора на ел.поща : angelovoditing@gmail.com или facebook – Счетоводна къща Ангелов одитинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*