12 август 2016, Коментари 0

rp_1440738299.png-1-300x300.jpegКазус (тема): Счетоводно отчитане на финансов и оперативен лизинг при лизингополучателя и лизингодателя по НСС.

Основна законова рамка:  СС  17 – Лизинг.

Основни законови определения:
„Лизингов договор“ – споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или серия от плащания (наем) правото на ползване на определен актив за договорен срок. (Определение СС 17)
„Финансов лизинг“ –  лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен на всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. В крайна сметката правото но собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено. (Определение СС 17)
„Експлоатационен  лизинг“ – всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. (Определение СС 17)

Резюме: В коментара си, авторът Антония Съменова запознава с критериите за класификация на лизинга като финансов и експлоатационен, както и счетоводното им отчитане при двете страни по договора – лизингодател/лизингополучател, респективно  наемодател/наемополучател, съгласно текстовете на НСС 17 – Лизинг.  В материалът авторът е разработил и примери за по-ясно представяне на счетоводните статии.
За да се запознаете с пълният текст на коментара, може да се обърнете, към държателят на правата по него фирма „РС Издателство и Бизнес Консултации” или на адрес: http://www.portalschetovodstvo.bg/avtor/plamen-angelov-83.htm. При необходимост от допълнителни въпроси или изясняващи коментари може да се обърнете към автора на ел.поща: angelovoditing@gmail.com или facebook – Счетоводна къща Ангелов одитинг.

Автор: Антония Съменова,
Директор „Одит и консултиране“ в „Ангелов Одитинг“ ООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*