Oтчитане и облагане на ДМА от собствено производство

27 септември 2015, Коментари 0

Oтчитане и облагане на ДМАИзразяваме нашето становище по повод запитване относно:„Защо сумата от счетоводната операция Дт 204 / Кт 303 е включена в ГДД в общо приходи, след като не е минавала през група 70?“

По отношение на облагането с корпоративен данък отговорът е формулиран в текста на чл.18 ал.1 – „Данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон. От този текст се разбира, че за данъчни цели се приемат правилата за определяне на счетоводния финансов резултат по правилата на националното счетоводно законодателство (ЗСч.-ДВбр.98/2001г. и НСФОМСП-ДВ бр.30/2005г.), затова и тази операция за е попаднала в ГДД по чл.92 от ЗКПО в „приходи общо”, тъй като същата сума е в приходната част на ОПР от 2012г. на дружеството в статия 3.- „Разходи за придобиване на активи по стопански начин”. Това е и отговорът на въпроса защо тази сума е посочена в приходите на декларацията и нейното третиране по закона за корпоративното облагане.

 Разбира се този отговор не е пълен и не отговаря на основното Ви питане, защо тази транзакция е представена в ОПР в приходната част след, като не е отчетена по сметки за приходи от група 70? Това произтича от основните принципи на ЗСч. чл.4 ал.1 т.1 и 4, а именно текущо начисляване и съпоставимост на приходи и разходи или с други думи, след като текущо сме начислявали разходи през годината по гр.60 и сме ги трупали, като себестойност по дебита на с-ка Продукция (шифър с-ка 303) и ако същата в края на годината остане нереализирана, ще отчетем ли фин. резултат – не разбира се, защото няма да има съпоставимост на направените разходи със съответстващи им приходи през периода, освен това гр.60 ще е приключена, но по с-ката на фин. резултат (с-ка 123) няма да има записвания, тъй като направените разходи ще са материализирани във вещева продукция и поради това се налага коригиращо перо в ОПР, за да представим дейността си в съответствие с действителното положение (вярно и честно) без да отчитаме загуба и то от непродадена продукция и затова законодателят е посочил такова кор. перо в приходната част на ОПР, а именно статия 2 „Увеличение на запаси от продукция и НПр.”

По МСС тези коригиращи пера са в разходната част на Отчета за дохода но със знак „минус”, т.е. нетен отчет за дохода, но това е въпрос на практика и законодателни решения. Или в нашият пример в ОПР ще е представена сумата като разходи за дейността (в разходите) и в Приходи от дейността (в приходите) в перо „Увеличение на запасите от п-я и НП”, при което резултатът (печалба/загуба) ще бъде нулев, както и междувпрочем трябва да се види в края на периода.

Вашият случай е идентичен с горе обяснения с тази разлика, че при Вас в края на отчетният период се наложи промяна в инвестиционните намерения поради регулационни режими, които сме обсъждали с Вас по-рано в края на м.г. и готовата продукция на склад трябваше да се трансформира в ДМА (специфично оборудване) за отдаване под наем и за собствено ползване. Това обуславя и взетата операция дебит 204/ кредит 303, но това не променя казаното по-горе от това че сме произвели ДМА собствено производство, които са в наличност и наша собственост няма как да претърпим загуби за въпроснбата сума, затова транзакцията е посочена в ОПР в статия „Разходи за придобиване на активи по стопански начин”, която е корективна такава, което подсказва и самото и наименование – това е единствената статия от приходната част на ОПР с наименование „разходи”.

До същият фин. резултат и представяне в ОПР щеше да се стигне и ако осчетоводяването би било Дб. 60/ Кт. 401; след което Дб. 613 (207) / Кт. 60 и Дб. 204 / Кт. 613, но всичко това би станало, ако още от началото на отчетния период сме имали точно тези намерения да произведем сами необходимите ни за дейност и/или отдаване под наем ДМА. Затова осчетоводяването и представянето на тези операции са правилно показани в ГФО, ГДД и текущото счетоводно отчитане през 2012 година на дружеството Ви, както и тяхното изражение във финансовият резултат за с.г.

Автор: д.е.с Пламен Ангелов
Рубрика: „Попитай специалистите от Счетоводна къща Ангелов Одитинг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*