Публична продан на активи и данъчно третиране по ЗДДС

25 октомври 2014, Коментари 0

Публична продан на активи и данъчно третиране по ЗДДСВ отговор на запитване, относно публична продан на активи и това, кой в този процес трябва да начисли и внесе дължимият ДДС, както и да направи уведомяване до органите на НАП, изразяваме следното становище:

При наличието на изпълнителен лист, по Ваше вземане по което, ако клиентът Ви фирма „Х” ЕООД не погаси задължението си, Вие може да се обърнете към услугите на съдебен (публичен) изпълнител и да насочите изпълнението към движими и недвижими имущества на длъжника Ви.

Когато удовлетворяването на материалния интерес е чрез публична продан, по реда на ДОПК, ГПК или Закона за особените залози, извършена от публичен или съдебен изпълнител, или заложен кредитор, и собственикът на вещта/имуществото е регистрирано по ЗДДС лице, редът и сроковете са указани в частVII глава XIV, чл. 131 от ЗДДС и чл.83 от ППЗДДС. Съгласно цитираните нормативни текстове съдебният изпълнител е длъжен в срок от 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата:

1. Да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на ТД на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или заложния кредитор или банкова сметка на съответната ТД на НАП, в обхвата на която работи публичният изпълнител;

2. Да състави документ за продажбата, определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляраединза публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, един за собственика на вещта и един за получателя (купувача); Този документ няма определен образец, а просто трябва да съдържа всички реквизити посочени в чл.83, ал. 1 от ППЗДДС.

3. Да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок 3 дни от издаването му;

4. Да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2. Уведомяването се извършва чрез подаване на Приложение № 20 от чл. 83 ал. 3 от ППЗДДС в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата.

Или от всичко казано до тук и в отговор на Вашия въпрос, внасянето на данъка и подаването на Приложение № 20 към съответната ТД на НАП се извършва от съдебния изпълнител. Тук отваряме обаче скоба, че когато става въпрос за продан на земя и/или сграда собственикът на веща (длъжника) има право да определи режима на сделката от гледна точка на чл.45 ал.7 на ЗДДС т.е. дали тя е облагаема или освободена и в тази връзка, когато до обявяването на проданта той не уведоми писмено за избора си изпълнителя се счита, че доставката е освободена (виж чл.83 ал.5 от ППЗДДС).

Ако обаче не бъде осъществена публична продан и публичен изпълнител по реда на ДОПК Ви възложи вещта, собственост на длъжника срещу удовлетворяване на Вашето вземане, то тогава горният ред не важи. Тогаваиздаването на данъчен документ (фактура) и начисляване на ДДС става от собственика на вещта (длъжника) по общият установен ред от ЗДДС, като данъчната основа се определя по реда на чл.131 ал.4 от З.С.

 Автор: дипломиран експерт-счетоводител Пламен Ангелов

Рубрика: „Попитай специалистите на Ангелов Одитинг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*