Публикуване на годишен финансов отчет

23 юни 2016, Коментари 0

rp_1440738299.png-1-300x300.jpegКазус (тема): Кои предприятия, в какъв срок и къде следва задължително да публикуват своите годишни финансови отчети?

Резюме: В коментара си по темата авторът Пламен Ангелов – регистриран одитор изяснява промените в нормативната уредба във връзка със задължението на предприятията да публикуват годишните си финансови отчети произтичащи от новия Закон за счетоводството, обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г. в сила от 01.01.2016г., който е синхронизиран с текстовете на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

Подробно са изяснени необходимите компоненти и форми на годишния финансов отчети в зависимост от групата в която попада съответното предприятие, както и изискващите се годишни доклади към финансовите отчети в съответствие с новите изменения в нормативната база. Посочени са сроковете и мястото, където следва да стане публикуването, както и освободените от това задължение предприятия. Накрая са изложени предвидените административни санкции при неизпълнение на законовия ангажимент и лицата, носещи отговорността.

За да се запознаете с пълният текст на коментара, може да се обърнете, към държателят на правата по него фирма „РС Издателство и Бизнес Консултации” или на http://www.portalschetovodstvo.bg/avtor/plamen-angelov-83.htm . При необходимост от допълнителни въпроси или изясняващи коментари може да се обърнете към автора на електронната поща: angelovoditing@gmail.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*