Трябва ли лицата, упражняващи свободни професии да отчитат продажбите чрез касов апарат?

31 юли 2019, Коментари 0

Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава

Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.„

 

Правилата за генериране на фискалните бонове са уредени в Наредба H -18 от 2006г. на Министерството на финансите, като в член 4 и 5 изрично са изброени и освободените от издаване на касови бележки лица.

Сред освободените от задължението да отчитат продажбите си чрез фискално устройство попадат лицата, упражняващи свободна професия и това е указано в член 4, точка 8 в наредбата: „дейност на лица, упражняващи свободна професия;“

 

Кои са лицата упражняващи свободна професия?

Наредбата ни препращат към Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В параграф 1, точка 29 е дадена и дефиницията на лицата, упражняващи свободна професия:

„експерт счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.“

Важно е да отбележим, че за да счита едно лице за упражняващо свободна професия, то трябва да отговаря на всички изброени по-горе условия.

 

Какъв е методът за отчитане на продажбите от лицата упражняващи свободна професия?

Правилата за деклариране на продажбите са описани в чл.9, ал.2 на ЗДДФЛ. Нормата гласи, че лицата съставят документ за продажбата, съдържащ реквизитите от чл.6, ал.1 на ЗСч. Продажният документ трябва да има наименование и номер, а също така е необходимо в него да е указана датата на създаването му. Задължителни реквизити са име, идентификационен номер и адрес на получателя и съставителя, както и описание на стоката/услугата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*