Възстановяване на ДДС от новорегистрирано дружество с над 30 на сто износ.

5 септември 2017, Коментари 0

данъкНоворегистрирано предприятие с „регистрация по избор“ по ЗДДС е извършило ВОД и износ към трети страни, които представляват над тридесет процента от общата сума на всички негови доставки.

1. Как се формира общата стойност на визираните в чл.92, ал.3, т.1 от ЗДДС облагаеми доставки? Кои са доставките с нулева ставка във връзка с процедурата?

2. Ако ДДС резултатът на дружеството е възстановяване, възниква ли право данъкът да се посочи в клетка 81 на декларацията („ДДС, подлежащ на възстановяване съгласно чл. 92, ал. 3 от ЗДДС“) и да бъде възстановен в тридесетдневен срок от подаването на декларацията, при положение, че предприятието е регистрирано току-що и няма натрупани дванадесет месеца?

 

Отговор:

1. Според чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, данъкът, който трябва да бъде възстановен по  чл. 88, ал.3, се възстановява в срок от 30 дни, след като се подаде справката-декларация за извършените доставки, когато лицето е направило доставки, които са облагаеми с нулева ставка и общата им стойност е повече от 30% от цялата стойност на направените от него облагаеми доставки. Също така се приравняват на такива с нулева ставка и доставките на услуги, мястото на които е с изпълнение в друга държава (членка), като получателят трябва да има регистрация по ДДС в тази страна; транспорт в границите на ЕС и всички видове спедиторски, пощенски и куриерски услуги и транспортна обработка на стоки и услуги от агенти, както и услуги по експертиза и оценяване, движими вещи.

Според изложеното по-горе при формиране на общата стойност на посочените в чл.92, ал.3 т.1 доставки се включват и вътреобщностните доставки (по чл.7), с изключение на тези, които са освободени по чл.38 , ал.2 , като съгласно ЗДДС са облагаеми с нулева ставка.

 

2. Лицето обявява обстоятелствата по чл. 92, ал.3  от закона за ДДС в декларацията за съответния данъчен период и в случаите, в които то декларира, че има данък за възстановяване, трябва да посочи в клетка 81 от декларацията данъка, който трябва да бъде възстановен или прихванат.

Самият начин на тази процедура на прихващане или възстановяване по чл. 92 , ал.3 т.1 от ЗДДС, когато имаме случай на лице, което се е регистрирало през последното дванадесетмесечие и предходния месец е извършило доставки, които се облагат с нулева ставка и тяхната обща стойност е повече от 30 % от цялата стойност на всичките му извършени облагаеми доставки, не се обвързва с това кога е регистрирано лицето за целите на ДОПК и ЗДДС.

Като вземем това предвид, правото по чл.92, ал.3 т.1 от закона може да се упражни за период, който касае подаването на декларация преди да е минал 12-месечния период от момента на регистрацията му по закона за ДДС.

 

Изготвил:

Алекс Богданов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*