Извършване на СМР към физическо лице от ЕС

13 юли 2017, Коментари 0

Казус: Регистирирано по ЗДДС българско дружество има намерение да предостави строителна услуга към нерегистрирано по ЗДДС, ФЛ на имот, находящ се в Германия. 1. […]


Прессъобщение за напредък по проект BG05M9OP001-1.003-0346

13 юни 2017, Коментари 0

  Ангелов Одитинг ООД е бенефициент по Проект № BG05M9OP001-1.003-0346 с наименование: „Откриване на нови работни места в Ангелов Одитинг ООД“. Проектът е финансиран […]


Осчетоводяване на кредит

24 октомври 2016, Коментари 0

Казус (тема): Счетоводни записвания при ползване и/или предоставяне на заети средства от нефинансовите предприятия, както и особености при данъчното третиране на такива средства? Представяне: […]


Леки автомобили с данъчен кредит по ЗДДС

14 септември 2016, Коментари 0

Казус (тема): Кои са случаите на ползване на данъчен кредит по ЗДДС за придобиване и ползване на леки автомобили? Представяне: Въпросът с възстановяване на […]


Осчетоводяване на лизинг

12 август 2016, Коментари 0

Казус (тема): Счетоводно отчитане на финансов и оперативен лизинг при лизингополучателя и лизингодателя по НСС. Основна законова рамка:  СС  17 – Лизинг. Основни законови […]